32778888 -051

طبقه همکف

دارای بزرگترین غرفه های چادری شامل: مشکی ساده و طرح دار، عروس، نمازی و رنگی طرح دار